Odpovědnost za vady - Záruční podmínky
 

Odpovědnost za vady výrobků se řídí občanským zákoníkem české republiky v platném znění a ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI výrobce.

Dodavatel / výrobce / poskytuje záruku na výrobek v délce 12 měsíců či 15 milionů cyklů ode dne dodání podle toho která podmínka nastane dříve, nebo dle smlouvy pokud je ve smlouvě definováno jinak*).

Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé při provozování, zařízení v prostředí nebo v provozních podmínkách pro předmět prodeje obvyklých, případně písemně zvláště sjednaných a za předpokladu, že je předmět prodeje používán stanoveným nebo obvyklým způsobem, za podmínek uvedených v návodu k obsluze pro toto zařízení, písemných pokynů výrobcem a v souladu s platnými technickými normami pro provozování těchto zařízení na území států EU a států přebírajících nebo akceptujících tyto normy.

Po dobu záruky, je předepsána garanční prohlídka. Která musí proběhnout v rozmezí od tří do šesti měsíců po uvedení zařízení do provozu. V případě že stroj není delší dobu v provozu, je možné termín garanční prohlídky stanovit písemnou dohodou (dodatkem ke kupní smlouvě) i jinak.

Po dobu záruky je možné na zařízení používat pouze originální a výrobcem schválené náhradní díly a výrobcem schválené zařízení rozšiřující výbavu tohoto zařízení.

Záruka se nevztahuje na díly spotřebního charakteru, jejichž životnost je kratší než 12 měsíců a opotřebení je dané charakterem jejich použití:

Například:

 • topná tělesa,
 • čidla snímání teploty,
 • Vstupy řídící jednotky (čidla)
 • tavné pojistky,
 • samolepící a ostatní kluzné teflonové folie, piktogramy,
 • stříhací (oddělovací - perforovací), propalovací (upalovací) nože,
 • kantalové odporové pásky,
 • potahové řemínky posunu fólie
 • tenzometry
 • sběrnicové převodníky
 • dále díly podléhající opotřebení během provozu a mazacímu režimu

Záruka se nevztahuje na drobné opravy charakteru běžné údržby jako je např. výměna částí s předpokládaným rychlejším opotřebením a seřizování stroje, které si provádí uživatel sám podle pokynů v návodě k obsluze, případně na základě zaškolení pracovníkem dodavatele při předání stroje do provozu. V případě, že uživatel požádá o provedení takových prací výrobce, budou mu tyto práce v rámci běžné servisní služby provedeny za úhradu.

Záruka se nevztahuje na následující závady a poškození:

 • poškozením stroje v důsledku vyšší moci nebo vnějších nepředvídatelných vlivů (blesk, elektrický výboj, živelné pohromy),
 • neodbornou montáží, instalací a neodborným uvedením do provozu nepovolanou osobou tzn. jinou osobou než servisním technikem výrobce nebo jím schválenou a řádně proškolenou osobou.
 • nesprávným skladováním stroje
 • neodbornou opravou nebo úpravou provedenou neoprávněnou osobou nebo, neoprávněným zásahem do výrobku nebo do elektrické nebo elektronické části zařízení
 • při poškození vadnou nebo normám neodpovídající vnější elektroinstalací a vadným případně neodborným provedením rozvodu tlakového média
 • na poruchy způsobené krátkými výpadky napájení, případně při úplném výpadku proudu v síti, přepětím (podpětím) v elektrorozvodné síti vyšším než stanoví předpisy pro použité elektronické prvky, rušení v elektrorozvodné síti vyšším než připouští příslušná norma pro použité elektronické prvky, poruchy způsobené statickou elektřinou.
 • na závady způsobené přehřátím systému při překročení max. teploty přípustné pro provoz dodané zařízení a závady způsobené nepřípustně nízkými teplotami prostředí, které činí min. 15 stupňů Celsia do maximální teploty 35 stupňů Celsia, nebo ve výjimečných případech podle ujednání ve smlouvě.
 • na poškození pneumatických prvků ovládání stroje pronikáním nečistot a vlhkosti do systému, nedodržení vstupního tlaku a požadavků na připojení tlakového média výrobcem použitých pneumatických prvků.
 • na škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením návodu na použití a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy.

Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení nebo omezení záruky:

 • v případě, že nebyla (objednána) v termínu předepsaném výrobcem garanční prohlídka.
 • v případě, že zařízení bylo připojeno ke zdroji elektrické energie na kterém nebyla provedena řádná revize (vystavena revizní zpráva), dále při provozování zařízení v prostředí nevyhovujícímu normám pro provoz dané zařízení (též nezkolaudovaných prostorách), připojeno na tlakové médium jehož parametry odporují požadavkům výrobce pneumatických prvků použitých na dodaném zařízení a dalším podmínkám  (viz též návod k obsluze dodaného zařízení).
 • na dodané zařízení i v případě použití neschválených, to je jiných než výrobcem zařízení dodávaných náhradních dílů, bez předchozí konzultace a písemného schválení výrobce. Dále připojením neschváleného rozšiřujícího příslušenství nebo jiné rozšiřující výbavy bez předešlé konzultace s výrobcem a jeho písemného souhlasu. 

V případě neexistence vady při uplatněné reklamaci, v případech porušení záručních podmínek nebo nebyla-li reklamace uznána jako oprávněná z jiných závažných důvodů (tyto závažné důvody je dodavatel/prodávající povinen písemně prokázat), jsou veškeré náklady vynaložené na řešení neuznané reklamace shrnuty a jsou fakturovány neoprávněně reklamujícímu subjektu. 

Právo uplatnit reklamaci má výhradně subjekt uvedený v kupní smlouvě jako „odběratel“ nebo „kupující“, případně ve smlouvě o dílo jako „objednatel“.

Reklamace musí být vždy uplatněna písemně a musí obsahovat tyto údaje:

 • číslo kupní smlouvy nebo číslo zakázky
 • typ a výrobní číslo reklamovaného zařízení
 • specifikaci závady, případně její projevy
 • kontaktní osobu zmocněnou jednat ve věci reklamace za ”odběratele” včetně jeho telefonního spojení.

V době záruky jsou vyměněné reklamované díly a práce spojená s jejich výměnou poskytovány zdarma.

Cestovní náklady a výdaje na cestu jsou fakturovány odběrateli pokud není písemně dohodnuto jinak.

Vyměněné vadné díly jsou majetkem výrobce. O převzetí vadných náhradních dílů musí být sepsán písemný zápis.

V případě zaslání reklamovaných náhradních dílů přepravní službou je provozovatel povinen vadné díly doručit do sídla výrobce nejpozději do 30 dnů od obdržení náhradních dílů.

Neobdrží-li dodavatel / výrobce / vadné díly ve stanovené lhůtě, budou vyúčtovány k tíži odběratele.

V případě, že je v průběhu záruční doby vyměněn na výrobku v rámci záruky jakýkoliv díl, stává se  součástí výrobku a proto se na něho vztahuje záruka do konce záruční lhůty výrobku.

 
*Za datum dodání je považováno datum uvedené na dodacím listu