Všeobecné obchodní a dodací podmínky
 
Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen VODP) je úprava vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Redipack s.r.o. jsou závazné pro obě smluvní strany a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky na zařízení (dále též zboží) dodávaná dodavatelem. Odchylky od těchto VODP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody.
 
 1. Dodavatel i odběratel vstupují do smluvního vztahu podpisem smlouvy, případně písemným potvrzením objednávky.
 2. Ustanovení těchto dodacích podmínek mají přednost před jiným smluvním ujednáním s výjimkou kupní smlouvy. Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, platí ujednání podle těchto dodacích podmínek.
 3. Ve sporných případech a v bodech, které nejsou uvedeny ve všeobecných dodacích podmínkách ani kupní smlouvě, se smluvní vztahy řídí Občanským zákoníkem České republiky v platném znění.
 4. Dodavatel je povinen dodat zboží podle technických podmínek uvedených v  průvodní dokumentaci, kupní smlouvy v souladu s normami platnými pro tento druh výrobků na území států EU  a  označit je značkou CE.  Na dodané zařízení bude vystaveno Prohlášení o shodě. Pokud je zařízení exportováno do země s jinými předpisy, musí být tyto skutečnosti specifikovány v kupní smlouvě.
 5. Není – li v kupní smlouvě uvedeno jinak, rozumí se pod pojmem přesnost dávkování (vážení případně jiné odměřování dávky) vždy statistická veličina, v tomto případě průměrná odchylka plus - mínus od střední hodnoty dávkování.
 6. Není – li v kupní smlouvě uvedeno jinak, rozumí se pod pojmem maximální výkon (též pouze výkon) zařízení počet taktů za minutu, kterou je dané zařízení schopno v průběhu své činnosti opakovaně dosáhnout. Doba, po kterou dané zařízení dosáhne při své činnosti maximálního výkonu je závislá i na vnějších faktorech (plynulost zásobování produktem, homogenita produktu a jeho fyzikální vlastnosti, kvalita obsluhy a podobně).
 7. Výkony a přesnosti dávkování (balení) jsou vždy závislé i na konkrétním baleném produktu, obalovém materiálu, tvaru a velikosti tvořeného obalu.
 8. Odběratel je povinen při podpisu kupní smlouvy písemně specifikovat balený produkt, a specifikaci jeho fyzikálních a chemických vlastností a nejpozději do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy dodat vzorky baleného produktu. Při změně fyzikálních a chemických vlastností produktu předaných odběratelem výrobci není dodavatel zodpovědný za dodržení smluvních parametrů dodávaných zařízení.
 9. Odběratel je povinen při podpisu kupní smlouvy písemně specifikovat obalový materiál včetně jeho technické specifikace, složení, fyzikálních a chemických vlastností a nejpozději do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy dodat vzorky obalového materiálu. Při změně specifikovaných vlastností obalového materiálu není dodavatel zodpovědný za dodržení smluvních parametrů dodávaných zařízení.
 10. Odběratel je povinen písemně specifikovat při podpisu kupní smlouvy dodavateli požadavky na geometrické tvary a vlastnosti obalů s uvedením množství (hmotnosti i objemu) a druhu produktu v obalu.
 11. Odběratel je povinen upozornit písemně dodavatele technologie na látky poškozující zdraví a zatěžující pracovní prostředí, ale též ekologii, a na látky na které se vztahuje zvláštní režim nebo předpisy pro jejich skladování a manipulaci s nimi (jedy, výbušniny). V případě, že tak písemně před uzavřením smlouvy, případně při předání vzorků těchto látek neučiní, odpovídá za poškození zdraví, životního prostředí a veškeré další následně vzniklé škody.
 12. Parametry strojů (především výkony, přesnosti dávkování, spotřeby energií), uvedené v propagačních materiálech (to je především prospekty, internetové stránky, technické listy a návody k obsluze) jsou informativního charakteru a neslouží pro stanovení smluvních parametrů pro dodané zařízení.
 13. Je-li předmětem kupní smlouvy montáž zařízení a jeho uvedení do provozu, bude provedeno dodavatelem za spoluúčasti odběratele, zejména odběratel zajistí nezbytné technické prostředky k uvedení předmětu smlouvy do provozu. Odběratel je povinen zajistit uvedení do provozu do 3 měsíců od dodání stroje na místo dodání, neučiní-li tak platba za uvedení do provozu propadá.
 14. Odběratel je povinen zajistit připravenost pracoviště odpovídající platným bezpečnostním, hygienickým a stavebním normám.
 15. Odběratel je povinen zajistit připravenost normám odpovídající rozvod energií, s platnými revizními zprávami a platnou technickou prohlídkou. Nebudou-li předepsané normy a předpisy dodrženy, není dodavatel odpovědný za následky nedodržení těchto předpisů.
 1. Odběratel se zavazuje, že při montáži použije jen zařízení (to je především mechanizační a manipulační techniku), které odpovídá závazným normám a předpisům pro tyto prostředky.
 2. Odběratel zajistí seznámení pracovníků dodavatele s organizačními předpisy na daném pracovišti (objektu), zajistí školení o bezpečnosti práce a dále bude koordinovat veškeré práce při uvedení zařízení do provozu a bude zodpovědný za bezpečnost a dodržení všech předpisů, které jsou pro tyto práce dané zákonem a platnou normou.
 3. Není-li dohodnuto jinak, je zboží dodávané dodavatelem EX WORK dle „Dodacích podmínek INCOTERMS 2000“.
 4. Není-li dohodnuto jinak, je splátkový kalendář na dodávané zařízení určen takto:

při podpisu kupní smlouvy záloha ve výši 50 % celkové kupní ceny

před odvozem zařízení 40 % celkové kupní ceny,

po uvedení stroje do provozu 10% celkové kupní ceny.

 1. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je termín dodání dle kupní smlouvy splněn dnem, který dodavatel oznámí odběrateli jako den připravenosti zboží k odběru.
 1. Není–li v kupní smlouvě uvedeno jinak je zařízení baleno na paletách ve smrštitelné fólii.
 1. Dodavatel má nárok na náhradu škody, která mu vznikla změnou závazné objednávky, stornem závazné objednávky a to do výše nákladů, které naběhly při plnění závazné objednávky až do potvrzení přijetí změny či storna závazné objednávky objednateli. Vznikne-li dodavateli škoda v důsledku změny závazné objednávky, vyhrazuje si dodavatel právo změnu objednávky posuzovat jako objednávku novou.
 1. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny. Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, cena za dopravu a uvedení do provozu, pokud nebyla součástí ceny v kupní smlouvě atd.).
 1. V případě hrubého nedodržení splátkového kalendáře odběratelem, má dodavatel právo od kupní smlouvy odstoupit. Při odstoupení odběratele od smlouvy ale i při zániku smluvního vztahu z jiných důvodů, má dodavatel právo na náhradu vzniklých nákladů.
 1. Způsob uplatňování záruky na dodané zboží je upraven v záručních podmínkách dodavatele.
 1. V případě, že k podpisu kupní smlouvy jednou ze stran nedojde vůbec, je smlouva neplatná. Pokud odběratel strana přesto zaplatí část, případně celou kupní cenu objednaného zařízení, má se za to, že přijímá závazek odebrat a zaplatit zboží podle specifikace, odpovídající kupní ceně uvedené v návrhu kupní smlouvy. Nové smluvní podmínky je však nutno stanovit dodatečně a to písemnou formou. Pokud se obě smluvní strany nedohodnou na nových podmínkách, bude takový smluvní vztah posuzován jako bezesmluvní plnění podle Obchodního zákoníku České republiky v platném znění.